Z Kartą Erasmusa+ w świat… po nową wiedzę i praktykę zawodową, nowe przeżycia i przyjaźnie

6 lipca 2020

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (PWSW) ubiega się o Kartę Erasmusa+ dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027 by na fundamencie zasad zawartych w Deklaracji Programu Erasmus+ i poprzez działania stanowiące jego istotę, rozwijać kompetencje i postawy konstytuujące Europejski Obszar Edukacji, upowszechniać wartości europejskie oraz krzewić ducha postępowości i internacjonalizacji w środowisku akademickim.
Program stwarza niepowtarzalną szansę nie tylko pobudzania rozwoju samej uczelni, ale także transmisji impulsów rozwojowych do podmiotów otoczenia społecznego i gospodarczego ściśle z nią współpracujących. Dzięki mobilności studentów i kadry naukowej, bilateralnym i wielostronnym projektom europejskim na rzecz innowacji i wymiany praktyk, a także partnerstwom na rzecz innowacji, PWSW sięga po ambitne cele odzwierciedlające wartości i dążenia całej wspólnoty akademickiej. Takim celem jest tworzenie nowoczesnej uczelni przygotowującej do życia we współczesnej cywilizacji jak również do wchodzenia na rynek pracy podporządkowujący się nieznanym wcześniej trendom czwartej rewolucji przemysłowej. Planowany lekki wzrost liczby uczestników mobilności wzmocni partycypację kadry PWSW w ponadnarodowych gremiach i przedsięwzięciach naukowych. Mobilność sprzyja pozytywnemu nastawieniu do wielokulturowości i wzmacnianiu poczucia tożsamości europejskiej. W związku z tym PWSW promuje działania angażujące gości w życie uczelni, tak by czuli się jej częścią. PWSW gwarantuje równe traktowanie zarówno wszystkich studentów i pracowników uczelni wyjeżdżających za granicę, jak również przyjeżdżających do niej, a także zapewnia uznanie wszystkich osiągnięć i efektów uczenia się. Tworzy również przejrzyste i uczciwe procedury rekrutacji, które zapewniają równy dostęp dla wszystkich potencjalnych uczestników Programu, szczególnie tych o mniejszych szansach.

 

PWSW ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

 

 

 

Logo PWSW