Ruszył nowy projekt PWSW w Przemyślu – KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

16 kwietnia 2018

 

Ruszył nowy projekt PWSW w Przemyślu – KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

 

13 kwietnia 2018 r. PWSW w Przemyślu zainaugurowała projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W projekcie biorą udział cztery działające podmioty: Jarosławska Akademia Trzeciego Wieku, Brzozowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku i  Uniwersytet Trzeciego Wieku PWSW w Przemyślu oraz cztery nowoutworzone UTW przez będące partnerami projektu gminy: Bircza, Krasiczyn, Żurawica i Przemyśl.

Projekt, przygotowany przez uczelniany Dział Rozwoju i Współpracy, jest skierowany do szerokiego kręgu osób starszych, zainteresowanych podtrzymaniem aktywności intelektualnej oraz pełnym uczestnictwem w swoim środowisku zamieszkania. Opiera się on na idei utworzenia w gminach powiatu przemyskiego współpracujących z PWSW w Przemyślu sieci placówek prowadzących działania na rzecz lokalnego środowiska seniorów w formule Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Projekt umożliwia uczelni nawiązanie ściślejszej współpracy z otoczeniem społeczno-kulturowym Miasta Przemyśla oraz gmin powiatu przemyskiego. Przyczynia się też do wzmocnienia gmin, które utworzyły lokalne UTW oraz do poszerzania kręgu współdziałających środowisk osób starszych skupionych w radach seniorów, organizacjach społecznych reprezentujących środowiska osób w starszym wieku, organizacjach działających przy parafialnych itp.

Objęcie lokalnych UTW patronatem PWSW i zawiązanie partnerstwa projektowego stanowi wypełnienie zawartej w Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego III misji uczelni wyższej polegającej na wszechstronnej współpracy ze środowiskiem, w którym uczelnia funkcjonuje, dlatego też, jest jednym z priorytetów działalności przemyskiej uczelni.

Uroczystość prowadził prorektor PWSW w Przemyślu dr Sławomir Solecki, który przybliżył zebranym problematykę projektu oraz przywitał jego uczestników i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość m. in. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla dr Janusz Hamryszczak, Wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek oraz Wójt Gminy Bircza Grzegorz Gągola, reprezentujący Wójta Gminy Żurawica Sekretarz Ryszard Kostelecki oraz reprezentujący Wójta Gminy Przemyśl Andrzej Włoch – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przemyśl, a także liczni przedstawiciele środowiska seniorów oraz regionalnych i lokalnych mediów.

Na wstępie uroczystości rektor PWSW w Przemyślu dr Paweł Trefler zwrócił uwagę na fakt, iż w starzejących się społeczeństwach pojawia się coraz większe zainteresowanie edukacją wśród osób w podeszłym wieku oraz nawiązał do roli, którą uczelnia publiczna odgrywa w środowisku lokalnym, umożliwiając korzystanie z różnych form edukacji adresowanej do osób w dojrzałym i starszym wieku, wpisujących się w koncepcję uczenia się przez całe życie (Long Life Learning).

Z kolei o fenomenie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i na Podkarpaciu krótko, klarownie i pięknie opowiedziała prof. UR dr hab. Krystyna Moczuk.

Centralny punkt uroczystości stanowił wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. Wiesław Barabasz z Instytutu Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu. Wykładowca przybliżył naukowe podstawy wiedzy o procesach starzenia się i uświadamiał zebranym, jak tą nieuniknioną kolej rzeczy można skutecznie opóźniać odpowiednim trybem życia oraz dietą. Powoływał się również na wyniki najnowszych badań, które wskazują, iż wykształcenie ma związek ze średnią długością życia. Ludzie lepiej wykształceni żyją dłużej.

Po wykładzie uczestnicy projektu wyruszyli na swoje, nieraz pierwsze od wielu lat zajęcia: warsztaty informatyczne, warsztaty językowe i warsztaty kompetencji kulinarnych.

Koordynator projektu

 

Logo PWSW