Uczelniany savoir-vivre

1 października 2021

Szanowni Studenci PWSW w Przemyślu,

PWSW to miejsce dla nas szczególne, dlatego warto przypomnieć sobie kilka zasad, które pozwolą na sprawną i uprzejmą komunikację.

 

 

 

 

 

 

Punktualność

Punktualność jest bardzo istotna. Spóźnienia studentów mogą prowadzić do dezorganizacji pracy całej grupy. Punktualność jest wyrazem szacunku dla prowadzących zajęcia i innych studentów.

 

Jak zwracać się do wykładowców?

Ważnym elementem życia akademickiego jest wypracowana tradycja, zgodnie z którą w bezpośrednich kontaktach z pracownikami  zwracamy się zawsze z użyciem właściwego tytułu naukowego lub funkcji:

 • do osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra zwracamy się – „Pani magister”, „Panie magistrze”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora zwracamy się – „Pani doktor”, „Panie doktorze”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora zwracamy się „Pani profesor” lub „Panie profesorze”.

Natomiast do osób pełniących funkcje kierownicze możemy zwracać się używając następujących określeń:

 • w rozmowie z rektorem lub prorektorem używamy form – „Pani Rektor”, „Panie rektorze”,
 • do osób pełniących inne funkcje kierownicze zwracamy się: „Pani dyrektor”, „Panie kierowniku”, „Panie kanclerzu”.

Nie zapominajmy przy tym o grzecznościowych zwrotach „dzień dobry” i „do widzenia”.

 

Sposoby kontaktowania się

Wszyscy pracownicy dydaktyczni wyznaczają godziny konsultacji, podczas których można np. zaliczyć nieobecności, poprosić o dodatkowe wskazówki, itp. Terminy konsultacji są podawane w poszczególnych instytutach lub na stronach internetowych.  Osobami, które pomogą Państwu załatwić wszelkie formalności są pracownicy sekretariatów. Należy sprawdzić godziny przyjęć w swoim instytucie, a z pytaniami zwracać się do właściwego pracownika, który opiekuje się Państwa kierunkiem studiów.

 

Formy komunikacji

Podczas rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej obowiązują te same zasady stosowania form grzecznościowych, tytułów naukowych, czy funkcji osób do których się zwracamy, opisane powyżej. Współcześnie coraz częściej wybieraną drogą komunikacji są e-maile. Warto jednak pamiętać, że częstotliwość ich odbierania przez pracowników jest bardzo różna. Kontaktując się za pośrednictwem e-maila należy wziąć zatem pod uwagę, że czasem odpowiedź może przyjść później, niż się oczekuje. E-mail jest elektronicznym listem, przy którego tworzeniu obowiązują odpowiednie formy. Warto pamiętać, by do korespondencji w PWSW korzystać z poczty służbowej/studenckiej, a nie prywatnej.

E-mail powinien zawierać tytuł oraz elementy typowe dla każdego listu:

 • odbiorcę (z odpowiednim tytułem naukowym lub funkcją), np. „prof. Jan Kowalski”, „dr Anna Nowak”,
 • zwroty grzecznościowe, np. „Szanowny Panie Doktorze”, „Szanowna Pani Dyrektor”,
 • nigdy nie rozpoczynamy e-maila od „Witam!”, ponieważ słowa mają określony zakres stosowalności i mają swoją tradycję. Słowo „witam” stosuje ten, kto witał kogoś u siebie. Podczas spotkania się dwóch osób, ta która jest gospodarzem „wita”. Łączy się ono z kontaktem bezpośrednim. Dlatego zastosowanie go w korespondencji mailowej jako zupełnie neutralnego i uniwersalnego może naruszać decorum, zasadę stosowności. Zwłaszcza według tych, którzy się przyzwyczaili do pewnej etykiety. „Witam” zawiera w sobie coś wartościującego, budującego pozycję między rozmówcami. Nie dziwi zatem, że osoba witająca się takimi słowami, na przykład ze swoim wykładowcą na studiach, może wywołać – okazany lub nieokazany – sprzeciw u rozmówcy,
 • list kończymy powszechnie uznanymi formami grzecznościowymi, np. „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”,
 • nie używamy formy: „Pozdrawiam”,
 • pod treścią e-maila należy się podpisać,
 • e-mail, tak jak każdy list, musi być napisany zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji. Żadne formy stosowane, np. w smsach (CU, pozdr, 2U), nie mogą znaleźć się w mailu napisanym przez studenta do pracownika uczelni,
 • w e-mailach nie używamy emotikonów ani zbędnych ozdobników. Nie należy również eksperymentować z czcionką lub infografikami, gdyż mail może być nieczytelny dla odbiorcy.

Język

Na terenie naszej uczelni, jak i na platformach kształcenia online (np. MS Teams), obowiązuje kultura języka używanego przez studentów i pracowników. Należy uważać na sformułowania i nie używać wulgaryzmów – tak powszechnych obecnie. Niedopuszczalne są przekleństwa, niezależnie od tego, w jakim języku są wypowiadane.

 

 

dr Robert Oliwa

Prorektor właściwy ds. studenckich

Logo PWSW