Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu jest Pan Aleksander Kuźniar.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@pwsw.eu

lub listownie na niżej podany adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

Logo PWSW