Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

11 października 2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2021/2022.

 

 

 

 

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego przez Wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone
w Regulaminie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022.

Wysokość stypendium w 2021 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 11 października 2021 r. i kończy 22 października 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – piątek od 730 – 1530 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego należy wypełnić komputerowo według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022. Wersję papierową wniosku (wydrukowaną i podpisaną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO
PN. STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Informacje dodatkowe:

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

  • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022,

  • kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,

  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,

  • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Prosimy ponadto o dostarczenie płyty CD lub pendrive zawierającej/go zestawienie danych z wniosku studenta, sporządzone w aplikacji informatycznej, która będzie udostępniona na stronie: www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i Nauka / Stypendia i nagrody / Stypendia dla studentów, w terminie naboru wniosków (płyta lub pendrive zostanie zwrócona/y studentowi osobiście lub listownie).

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,

  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej  www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i Nauka / Stypendia i nagrody / Stypendia dla studentów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.

Logo PWSW