Forum Uczelni Zawodowych

Forum Uczelni Zawodowych


 

Forum Uczelni Zawodowych PSRP jest formalnym zrzeszeniem samorządów studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które zostały wpisane do rejestru komisji branżowych na podstawie uchwały Rady Wykonawczej PSRP.

 Jest to organizacja pełniąca funkcję doradczą Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem FUZ PSRP jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze państwowym wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu.
Prezydium FUZ PSRP bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przedstawia ich propozycje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizacja ma za zadanie wspierać projekty studentów na terenie całego kraju oraz inicjować działania na rzecz środowiska studenckiego.

Jesteśmy dumni, że nasz Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Karol Broda sprawował funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego Prezydium FUZ PSRP kadencji 2018 – 2020.
Logo PWSW