Wzory wniosków w semestrze zimowym / letnim roku akademickiego 2019/2020

 

Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, tj.:

  • stypendium socjalnego (wniosek nr 1)
  • stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych (wniosek nr 2)
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów (wniosek nr 3)
  • zapomogi (wniosek nr 4)
  • stypendium Rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia matury (wniosek nr 6)
  • stypendium socjalnego na semestr letni (wniosek nr 5)