Pomoc materialna 2019/2020

 Zmiany wprowadzone w ustawie z dn. 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695) – dalej jako „Tarcza antykryzysowa 2.0” – w zakresie spraw studenckich określonych w art. 63 ust. 3 oraz art. 79 ust. 2-5:

 • od dn. 18 kwietnia 2020 r. do dn. 30 września 2020 r. dopuszcza się możliwość składania wniosków o zapomogi w formie elektronicznej (skan wniosku wraz z załącznikami można przesłać na adres mailowy pracownika sekretariatu właściwego instytutu bez wymogu dostarczenia oryginałów tych dokumentów). Ponadto w tym okresie nie stosuje się ograniczenia dotyczącego przyznawania zapomogi dwa razy w roku, co oznacza, iż każdorazowo w uzasadnionych przypadkach, kiedy student uczciwie udokumentuje znalezienie się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, możliwe jest przyznanie zapomogi częściej niż dwa razy w roku. Na podstawie art. 63 ust. 3 „Tarczy antykryzysowej 2.0” przepisów KPA nie stosuje się. Oznacza to, że nie ma obowiązku wydawania decyzji administracyjnej i tym samym student zostaje pozbawiony gwarancji wynikających z KPA, w szczególności prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czy zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. W tym przypadku decyzję o przyznaniu zapomogi zamieszcza się na wydruku skanu (nie jest to decyzja w rozumieniu KPA). Zgodnie z art. 63 ust. 3 „Tarczy antykryzysowej 2.0” we wskazanym okresie zapomoga przyznawana jest przez Rektora;
 • od dn. 18 kwietnia 2020 r. do dn. 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 (tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą być składane w formie i w sposób określony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną;
 • od dn. 18 kwietnia 2020 r. do dn. 30 września 2020 r. do wniosków o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się przepisów art. 88 ust. 4 i 5 tej ustawy – tj. do wniosków o stypendium socjalne nie wymaga się zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta;
 • w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania świadczeń,
  o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 tej ustawy – tj. w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dopuszcza się możliwość otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi przez studentów, którzy odbywają studia dłużej niż 6 lat;
 • w przypadku kredytów studenckich „Tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadza możliwość zawieszenia na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 spłaty kredytu studenckiego na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 23 września 2019 roku, w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku, ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 roku 2715 zł, słownie ( dwa tysiące siedemset piętnaście złotych).

 

Zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla Studentów PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2019/2020:

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości), specjalnego dla osób niepełnosprawnych, składa się w semestrze zimowym w terminie do 25 października 2019 roku, natomiast w semestrze letnim wnioski składa się w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku;

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora składa się w terminie do 11 października 2019 roku, natomiast w przypadku studentów przebywających w roku akademickim 2018/2019 na urlopie długoterminowym do 18 października 2019 roku;

 

 1. Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych po upływnie terminów określonych powyżej skutkuje przyznaniem tych świadczeń od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wniosek został złożony, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące;

 

 1. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją przedstawiającą trudną sytuacje życiową należy złożyć niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi;

 

 1. Świadczenia dla studentów w postaci stypendium socjalnego, stypendium specjalnego, stypendium Rektora wypłacane są co miesiąc, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, w terminie do 25 każdego miesiąca przelewem na indywidualne konto bankowe studenta (za jego zgodą) lub w kasie uczelni, z zastrzeżeniem że stypendia za październik wypłaca się najpóźniej do 30 listopada 2019 r., zaś stypendia za marzec wypłacane są do 30 marca 2020 r.‑ bez waloryzacji.

Uwaga!

Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywać będzie nowy Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Katalog świadczeń pomocy materialnej, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie, obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez

 1. Uczelnie (dalej jako „świadczenia uczelniane”)
  1. stypendium socjalne
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. zapomogę
  4. stypendium Rektora
 2. Inne podmioty

 

Ustawa wprowadza między innymi  następujące zmiany

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (obecnie jest to kwota 528 zł) jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

Warto zaznaczyć, ze obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Art. 88 ust. 5.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 2. pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.”

[Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki, Warszawa 2019 Część I]

 

 

 

 

 

Skip to content