Senat PWSW solidaryzuje się z walczącą Ukrainą

28 lutego 2022

Uchwała nr PWSW-SEK-0003/21/22
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
z dnia 28 lutego 2022 r.


Zajęcie stanowiska w sprawie rosyjskiej agresji skierowanej przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 17 ust. 17 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu uchwala, co następuje:

§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu stanowczo potępia napaść na suwerenną Ukrainę i używanie wobec jej obywateli przemocy. Ta niczym nieuzasadniona, bezprawna agresja Federacji Rosyjskiej skierowana przeciwko naszemu sąsiadowi zasługuje na najwyższe potępienie.
Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Studiujący w PWSW ukraińscy studenci, nasi partnerzy akademiccy i biznesowi, których grono jest liczne, mogą oczekiwać różnych, adekwatnych do potrzeb form pomocy, którą na bieżąco organizujemy.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że jest jeszcze możliwość pokojowego rozwiązania tej sytuacji przy pełnym poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Logo PWSW