Aktualności

8 czerwca 2021

Ruszyła rekrutacja dla studentów na wyjazdy na praktyki i praktyki absolwenckie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021


W dniu 14 czerwca 2021 r. ruszyła rekrutacja dla studentów na wyjazdy na praktyki zagraniczne, w roku akademickim 2020/2021, w celu realizacji praktyk i praktyk absolwenckich w uczelni/instytucji zagranicznej. Wypełnione wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:

 

14 czerwca – 25 czerwca 2021 do godz. 14:00

 

 

Udział w rekrutacji mogą wziąć udział studenci niżej wymienionych kierunków:

 • Filologia angielska
 • Historia
 • Projektowanie graficzne
 • Architektura wnętrz
 • Stosunki międzynarodowe
 • Stosunki transgraniczne
 • Bezpieczeństwo transgraniczne
 • Socjologia
 • Pielęgniarstwo
 • Mechatronika
 • Informatyka w biznesie
 • Inżynieria transportu i logistyki
 • Bezpieczeństwo i produkcja żywności
 • Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów 

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 będą studentami co najmniej II lub III roku studiów. 

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres: erasmus@pwsw.pl

 

Z uwagi na pandemię Covid-19 preferujemy nadsyłanie wniosków droga elektroniczną.

Wniosek studenta na wyjazd na praktykę >>>> do pobrania

 

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o ocenie z lektoratu języka angielskiego z semestru poprzedzającego rekrutację,
 • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o średniej ocen z semestru poprzedzającego rekrutację,
 • Kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (FCE, CAE)  – jeśli dotyczy 
 • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o pobieraniu stypendium socjalnego – jeśli dotyczy

 

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/63/21 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania programu Erasmus+ >>> do pobrania

 

Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ wyjazdy na praktyki >>> do pobrania

 

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/64/21 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 11 czerwca 2021 r. Rekrutacja studentów na wyjazd na praktyki w roku akademickim 2020/2021 >>> do pobrania

 

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/65/21 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 11 czerwca 2021 r. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej >>>> do pobrania 

 


 

Źródła finansowania stypendiów dla studentów:

 

Wyjazdy na praktyki w uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+ i POWER w roku akademickim 2020/2021, dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu finansowane są z następujących umów, zawartych  z Agencją Narodową programu Erasmus+ (FRSE):

–  2019-1-PL-KA103-063673

–  2019-1-POWER-HE-063673

– 2020-1-PL-KA-103-079056

– 2020-1-POWER-HE – 079056

 

Stypendia będą przyznawane studentom w pierwszej kolejności wg stawek wynikających z umów zawartych przez PWSW w 2019 roku aż do wyczerpania środków.

 

Miesięczne kwoty stypendiów dla poszczególnych umów finansowanych
z programu Erasmus+  wynoszą:

Stypendia w ramach umowy 2019-1-PL01-KA103-063673 – wyjazdy studentów na praktyki (SMP) wypłacane w EURO

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 500 EUR

 

Stypendia w ramach umowy 2019-1-POWER-HE-063673 – wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę  wypłacane w PLN

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN – Praktyki (kwota ryczałtowa)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 995 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 781 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 567 PLN

 

Stypendia  w ramach  umowy 2019-1-POWER-HE-063673 – wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia wypłacane w PLN

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN – Praktyki (kwota ryczałtowa)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 139 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1 925 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 711 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

 

Stypendia w ramach umowy 2020-1-PL-KA-103-079056  – wyjazdy studentów na praktyki (SMP) wypłacane w EURO

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 620 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 600 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 550 EUR

 

Stypendia w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056 – wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę wypłacane w PLN

Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN – Praktyki (kwota ryczałtowa)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 771 PLN

 

Stypendia  w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056- wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktyki wypłacane w PLN

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN – Praktyki (kwota ryczałtowa)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 643 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 558 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej
wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i
decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE a Serbią

 

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)

tel. 16 73 55 113, e-mail: erasmus@pwsw.pl

Skip to content