Rekrutacja KADRY DYDAKTYCZNEJ do projektu„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

1 października 2019
Rekrutacja KADRY DYDAKTYCZNEJ do projektu„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

zaprasza

KADRĘ DYDAKTYCZNĄ PWSW

do udziału w nowym projekcie

„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-ZR34/18

Wartość projektu: 1 086 510,36 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 034,36 zł

 

TERMIN REKRUTACJI Kadry zarządzającej i administracyjnej:

I edycja: od 1 października do 30 listopada 2019 r.


Liczba miejsc bardzo ograniczona !!!

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy
i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

 

GRUPA DOCELOWA:

Kadra dydaktyczna PWSW w Przemyślu

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry dydaktycznej

  • Szkolenie „Tworzenie i wykorzystanie kontentów e-learningowych” (10 godz.)
  • indywidualne warsztaty e-learningowe (po 30 godz./osoba)

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr1 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 2 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy_ kadra zarządzająca i administracyjna

Załącznik nr 3 do Regulaminu Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 4_do RegulaminuKarta oceny_ kadra zarządzająca i admin.

Załącznik  nr 5 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 


BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

pokoje nr: 3.43 oraz  3.46 , II piętro (Kolegium Techniczne),

telefon 16 735 52 12 lub 16 735 52 08

Logo PWSW