PWSW W PRZEMYŚLU – UCZELNIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

15 lipca 2021

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w 2019 roku przystąpiła do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU).

Zawarte w Deklaracji zasady społecznej odpowiedzialności, podobnie jak społeczna odpowiedzialność biznesu i społeczna odpowiedzialność nauki, sprowadzają się do rozwijania  współpracy oraz dialogu z interesariuszami zewnętrznymi znajdującymi się w strefie oddziaływania uczelni. Ścisła i wielowymiarowa współpraca z podmiotami otoczenia społeczno-kulturowego i gospodarczego dla jednostek systemu polskiego szkolnictwa wyższego,  to  – oprócz działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej – trzecia misja uczelni zaangażowanej i wywierającej pozytywny wpływ na rozwój środowiska lokalnego. Wywieranie wpływu na rozwój otoczenia uczelni przyczynia się do kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego, pobudzania życia lokalnego, uruchamiania tkwiącego w nim kapitału społecznego oraz wzrostu efektywności i innowacyjności interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Więcej informacji na temat DSOU można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

 

KLUCZOWE DZIAŁANIA PWSW WPISUJĄCE SIĘ W SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZAIALNOŚĆ UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021:

I. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA SCHORZEŃ NOWOTWOROWYCH WE WSPÓŁPRACY ZE SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU, NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA ODDZIAŁ W RZESZOWIE ORAZ STOWARZYSZENIEM EUROPA DONNA.

W ramach działalności Zakładu Pielęgniarstwa jest prowadzony projekt badawczy „Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych kobiet po mastektomii”. Jednym z jego celów jest również zwiększenie świadomości  i umiejętności kobiet w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Projekt ów jest realizowany wspólnie ze studentami z uczelnianego Koła Honorowych Dawców Krwi  „Kropelinek”.  W październiku  2020 roku odbyła się sesja zdjęciowa pt. ”Bądź  piękna, bądź zdrowa. Badaj piersi” na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.  Efektem jej było powstanie serii plakatów oraz kalendarza ściennego.  Następnie w kwietniu i maju 2021 roku zorganizowano kolejną sesję zdjęciową pt. „Samobadanie – zapobieganie. Badań piersi”, „Wczesne wykrycie to Życie. Badaj piersi” oraz przygotowano spot i film instruktażowy na temat czynników ryzyka nowotworu piersi i samobadania. Kolejnym zadaniem podjętym przez studentów jest opracowanie autorskiego programu profilaktycznego „4×4” skierowanego do młodych mężczyzn i dotyczącego poprawy wiedzy, świadomości i umiejętności samobadania jąder, a co za tym idzie – wczesnego wykrywania nowotworów tego narządu.

II. PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT AKCJI KRWIODAWSTWA ORAZ  ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ODDAWANIA HONOROWO KRWI ORAZ LICZBY POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie organizuje i realizuje akcje promujące zwiększenie poboru krwi. Krew jest traktowana jako lek, który w ostatnim czasie jest deficytowy
i którego nie można wytworzyć drogą biotechnologii medycznej. Stąd wynika większa potrzeba pozyskiwania go drogą honorowego krwiodawstwa. Jest to możliwe poprzez propagowanie informacji na temat zasad oddawania krwi, prawnych przywilejów dla honorowych krwiodawców
a przede wszystkim idei krwiodawstwa.

III. GIEŁDA PRACY O WYMIARZE WIELOKULTUROWYM ZORGANIZOWANA PRZEZ AKADEMICKIE BIURO KARIER PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU WE WSPÓŁPRACY Z HOTELEM ARŁAMÓW.

Wydarzenie nabrało wymiaru wielokulturowego, ponieważ swoje aplikacje przesłali studenci z Nigerii, Ukrainy oraz Polski. 15 kwietnia 2021 r. zorganizowano wirtualne spotkanie, podczas którego potrzeby zatrudnieniowe firmy przedstawił kierownik ds. kadr i płac Hotelu Arłamów. Realizowana z inicjatywy ABK  giełda pracy stanowi formę wsparcia dla studentów, którzy jedynie podejmując pracę okresową są w stanie kontynuować studia. Działanie ABK przebiegło zgodnie z zasadami równości na rynku pracy ze względu na etniczność, płeć oraz wiek kandydatów.

Logo PWSW