PWSW przechodzi na hybrydowy tryb nauczania

10 grudnia 2021

Decyzją Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr. Pawła Treflera od 13 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. kształcenie w PWSW będzie prowadzone w formie hybrydowej. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/151/21.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/128/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 października 2021 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Od dnia 13 grudnia 2021 roku do 28 stycznia 2022 roku wykłady na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (zwanej dalej PWSW w Przemyślu) będą prowadzone w trybie zdalnym.
  2. Wykłady, o których mowa w ust. 1, będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
  3. Platformą edukacyjną PWSW w Przemyślu do prowadzenia wykładów w trybie zdalnym jest platforma eduPortal.
  4. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym ćwiczenia, laboratoria, projekty i konwersatoria, lektoraty języków obcych i zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w trybie kontaktu bezpośredniego.
  5. Konsultacje nauczycieli akademickich dla studentów mogą odbywać się w trybie hybrydowym.
  6. Wykłady, o których mowa w ust. 1, prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość powinny się odbywać zgodnie z planem zajęć.
  7. Zmiana terminu zajęć podlega procedurze wynikającej z Zarządzenia nr 29/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku odwołania przez osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji, zaliczeń i egzaminów w PWSW w Przemyślu.
  8. Pozostałe kwestie związane z zasadami kształcenia w trybie zdalnym reguluje Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/23/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Kształcenia w Trybie Zdalnym oraz Regulaminu Platformy Kształcenia Zdalnego w związku z wdrożeniem jednolitej platformy eduPortal w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania

Logo PWSW