Protokół zebrania wyborczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi PWSW w Przemyślu

5 listopada 2019

P r o t o k ó ł 

z e b r a n i a   w y b o r c z e g o

z wyborów uzupełniających do Senatu PWSW kadencji 2016-2020

z grupy przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

05.11. 2019 r., godz. 11.00-11.45

 

 1. Zebranie przeprowadziła Uczelniana Komisja Wyborcza w składzie:

– dr Agnieszka Pieniążek – przewodnicząca

– prof. PWSW dr hab. Marek Delong – zastępca przewodniczącego,

– dr Maria Stryczek – sekretarz,

– dr Jan Musiał – członek,

– Lucyna Kaczmarczyk – członek

 

 1. Rozpoczęcie spotkania nastąpiło o godz. 00 Uczelniana Komisja Wyborcza objaśniła wyborcom zasady głosowania, po czym pracownicy posiadający czynne prawo wyborcze przystąpili do oddawania swoich głosów.
 2. Liczba przygotowanych do głosowania kart (opieczętowanych dużą okrągłą pieczęcią uczelnianą): 65
 3. Komisja sprawdziła prawidłowość zabezpieczenia i opieczętowania urny.
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania (posiadających czynne prawo wyborcze): 65
 5. Liczba oddanych głosów: 52
 6. Liczba kart wyjętych z urny: 52
 7. Liczba kart ważnych: 50
 8. Liczba kart nieważnych: 2
 9. Minimalna frekwencja wyborcza: 33
 10. O godz. 11.46 Komisja przystąpiła do otwarcia urny i przeliczenia kart oraz głosów.
 11. W wyborach uzupełniających do Senatu kadencji 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi kandydaci: mgr Edyta Pilch-Nakoneczna otrzymała 26 głosów, Ryszard Sobczuk otrzymał 24 głosy „TAK”

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

 

 

Logo PWSW