Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości 2021

Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości 2021

„Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” Umowa nr MEiN/DIR/IWDD/162/PZU/2021/13 z dnia 07.05.2021 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu:

1 000 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:

1 015 589,87 zł

 

Zadanie nr 1 „Modernizacja specjalistycznych laboratoriów: elektrotechniki i elektroniki, automatyki, CAD/CAM i maszyn CNC.”

Opis zrealizowanego zadania:

Uzyskanie pełnej kompatybilności wyposażenia laboratoriów uczelni z rozwiązaniami spotykanymi w nowoczesnej mechatronice, informatyce i smart technologiach oraz umożliwienie prowadzenia prac badawczych i symulacyjnych.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

209 550,00 zł

 

Zadanie nr 2 „Utworzenie Sali Intensywnej Opieki Medycznej.

Opis zrealizowanego zadania:

Zintensyfikowanie kształtowania przez studentów umiejętności  opieki nad pacjentem nieprzytomnym, w stanie zagrożenia życia. Nabycie przez studentów sprawności manualnej wykonywanych czynności medycznych oraz obsługi wysokospecjalistycznego  sprzętu medycznego, a także nabranie przez studentów pewności siebie oraz podniesie ich samooceny odnośnie podejmowania decyzji w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zależności o stanu chorego, co jest kluczowym czynnikiem w opiece nad pacjentem.

 Poniesiony koszt realizacji zadania:

153 739,46 zł

 

Zadanie nr 3 „Utworzenie pokoju domowego osoby starszej, niepełnosprawnej.”

Opis zrealizowanego zadania:

Przygotowanie studenta do realizacji świadczeń medycznych, ale przede wszystkim do myślenia, korygowania swoich działań, dostosowywania się do bardzo różnych problemów z jakimi boryka się pacjent starszy.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

39 140,75 zł brutto

 

Zadanie nr 4 „Modernizacja Centrum Symulacji Medycznej o nowoczesne technologie i rozbudowę specjalistycznego oprogramowania.”

Opis zrealizowanego zadania:

Realizacja zajęć w oparciu o stały dostęp do dokumentacji medycznej oraz prowadzenie dokumentacji w odniesieniu do zajęć z podstaw pielęgniarstwa oraz w trakcie realizacji zajęć praktycznych w warunkach symulowanych. Osiągnięcie umiejętności analizowania już dostępnych danych  i wprowadzania nowych, a co za tym idzie lepsze przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Studenci nabywają większej pewności siebie a przede wszystkim zmniejszą liczbę błędów i zdarzeń.

 Poniesiony koszt realizacji zadania:

38 378,37zł

 

Zadanie nr 5 „Doposażenie specjalistycznych pracowni: komputerowej animacji  i projektowania 2D oraz 3D, pracowni fotografii w nowoczesny sprzęt specjalistyczny oraz wsparcie techniczne, w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w kształceniu praktycznym.”

Opis zrealizowanego zadania:

Utworzenie wysoce wyspecjalizowanych i wyposażonych pracowni, w których realizowane są przedmioty z zakresu kształcenia praktycznego kierunku Projektowanie graficzne i Architektura Wnętrz. Umożliwienie realizacji szeregu działań szkoleniowych, warsztatowych i praktycznych, zawodowego. Poprawa przygotowania zawodowego oraz zwiększenie kompetencji  i umiejętności absolwentów obu  kierunków.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

161 277,70 zł

 

Zadanie nr 6 „Doposażenie przestrzeni wystawienniczej uwzględniającej specyficzne potrzeby kierunków Projektowanie Graficzne i Architektura Wnętrz, kierunków projektowych i artystycznych kształcących na studiach o profilu praktycznym.”

Opis zrealizowanego zadania:

Powiększenie powierzchni ekspozycyjnej galerii, co dało możliwość prezentacji prac studentów w profesjonalnie przygotowanej przestrzeni. Stworzenie wzorowych warunków do  ekspozycji i publicznej prezentacji projektów i prac plastycznych studentów na  przeglądach i wystawach studentów z poszczególnych pracowni projektowych i plastycznych obu kierunków, jak i zapraszanych projektantów i twórców. Profesjonalnie wyposażona galeria daje możliwość organizowania wystaw i spotkań autorskich, stała się miejscem wymiany doświadczeń  warsztatowych i projektowych, co pozytywnie wpływa na świadomość twórczą ,  kompetencje i umiejętności zawodowe studentów.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

34 939,38 zł

 

Zadanie nr 7 „Modernizacja specjalistycznych laboratoriów mechatroniki samochodowej, metrologii i systemów pomiarowych oraz elektrotechniki i elektroniki.”

Opis zrealizowanego zadania:

Uzyskanie pełnej kompatybilności wyposażenia laboratoriów uczelni z rozwiązaniami spotykanymi w nowoczesnej mechatronice, informatyce i smart technologiach oraz realizacja praktycznych form zajęć z przedmiotów kierunkowych i kierunkowych wybieralnych.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

288 736,35 zł

 

Zadanie nr 8 „Zakup materiałów eksploatacyjnych decydujących o zachowaniu gotowości pracowni oraz laboratoriów do użytkowania.”

Opis zrealizowanego zadania:

Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych zużywanych w trakcie nauczania praktycznego.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

74 194,19 zł

 

Zadanie nr 9 „Aktualizacja zasobów biblioteki uczelnianej.”

Opis zrealizowanego zadania:

Zapewnienie aktualności publikacji wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

15 633,67 zł

Logo PWSW