Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2020

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2020

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” Umowa nr MNISW/2020/242/DIR/DID z dnia 21.04.2020 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu:

1 000 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:

1 018 646,22 zł

 

Zadanie nr 1 „Doposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich w sprzęt medyczny i symulatory medyczne”

Opis zrealizowanego zadania:

Dzięki doposażeniu stanowisk w pracowni umiejętności w nowoczesny sprzęt medyczny
i symulatory/trenażery  studenci kształceni są na najwyższym poziomie, zgodnie z potrzebami rynku. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie studentów kierunku Pielęgniarstwo do realizacji świadczeń zdrowotnych, umożliwia nabycie umiejętności w warunkach laboratoryjnych. Ponadto zakup sprzętu pozwolił  na dostosowanie warunków kształcenia praktycznego do zapisów Uchwały  nr 96/V/2019 Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zaleceń dotyczących sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

413 656,37 zł

 

Zadanie nr 2 „Wyposażenie Sali wysokiej wierności osoby dorosłej  w sprzęt medyczny

Opis zrealizowanego zadania:

Wyposażenie Sali wysokiej wierności osoby dorosłej pozwala na kształcenie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych na symulatorze pacjenta w warunkach tożsamych jak w placówkach podmiotów leczniczych. Pozwala na kształcenie w warunkach symulowanych zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Dzięki temu studenci nabywają umiejętność  podejmowania decyzji odnośnie zakresu przeprowadzania wywiadu, wykonywania badań podmiotowych i przedmiotowych oraz podejmowania decyzji odnośnie czynności mających wpływ na poprawę stanu symulatora pacjenta. Zwiększa to u studentów  umiejętność pracy w zespole, prawidłową komunikację, poczucie skuteczności a przede wszystkim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 Poniesiony koszt realizacji zadania:

343 719,00 zł

 

Zadanie nr 3 „Doposażenie Sali Umiejętności Pielęgniarskich Pediatrycznej w sprzęt medyczny”

Opis zrealizowanego zadania:

Doposażenie Sali umiejętności pielęgniarskich pediatrycznej w sprzęt medyczny i symulatory/trenażery pozwala na kształcenie umiejętności realizacji świadczeń zdrowotnych wobec noworodka, niemowlęcia i dziecka. Studenci nabywają umiejętność  podejmowania decyzji odnośnie zakresu wykonywania badań podmiotowych i przedmiotowych oraz podejmowania decyzji odnośnie czynności mających wpłynąć na poprawę stanu symulatora noworodka, niemowlęcia i dziecka. Zajęcia w pracowni pozwalają również na nabycie umiejętności realizacji świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów pediatrycznych z uwzględnieniem ich odrębności.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

209 107,91 zł brutto

 

Zadanie nr 4 „Doposażenie pracowni Badań fizykalnych i Ratownictwa medycznego w sprzęt medyczny.”

Opis zrealizowanego zadania:

Doposażenie pracowni w sprzęt pozwala na zwiększenie liczby stanowisk do kształcenia praktycznego z zakresu przedmiotów Badania Fizykalne i Ratownictwo Medyczne. Dzięki doposażeniu pracowni studenci mają możliwość wykonania większej ilości powtórzeń umiejętności  nabywanych w ramach badań fizykalnych i ratownictwa medycznego. Przyczynia się to do zwiększenia wydajności pracy, poprawy  samooceny i szybszego reagowania na zgłaszane przez pacjenta problemy zdrowotne.

 Poniesiony koszt realizacji zadania:

52 162,94 zł

Logo PWSW