PROJEKT PWSW W PRZEMYŚLU NAJLEPSZY NA PODKARPACIU w ramach II edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

15 marca 2018

PROJEKT PWSW W PRZEMYŚLU NAJLEPSZY NA PODKARPACIU

w ramach II edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

 

Program „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizuje Strategię Społecznej Odpowiedzialności Nauki zapoczątkowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. W programie finansowane są projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowo powstałych Uniwersytetach Trzeciego Wieku. UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej.

Celem projektu jest zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo i nierzadko zmarginalizowanymi społecznie, do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. Projekt w szczególności ma na celu przybliżenie specyfiki badań naukowych, popularyzację wiedzy naukowej z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu publicznym tj.m.in. technologie informacyjne i kompetencje językowe.

Realizacja III misji uczelni wyższej określonej w Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jak i w projekcie nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi dla PWSW w Przemyślu jeden z priorytetów. Przystąpienie do projektu MNiSzW „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” otwiera PWSW w Przemyślu możliwość nawiązania ściślejszej współpracy ze środowiskami senioralnymi.  Projekt, umożliwi uczelni wzmocnienie więzi łączących ją z otoczeniem społecznym Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego oraz stworzy podstawy do  rozwijania instytucjonalnej współpracy z ogniwami UTW w gminach.

 

Projekt „KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym przyczyni się też do integracji środowiska seniorów, jak również do lepszego artykułowania interesów ludzi starszych w społecznościach lokalnych, co wpisuje się w założenia i cele polityki senioralnej państwa.

PWSW w Przemyślu posiada kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę lokalową pozwalającą na rozwijanie szeregu form zajęć w ramach UTW przynoszących korzyści dla wszystkich, zwłaszcza dla środowiska seniorów, mierzone zwiększoną partycypacją z sprawy środowiska lokalnego, jak również poprawą ogólnej witalności i kondycji zdrowotnej.

 

Okres realizacji projektu: 15.03.2018 – 31.10.2018 r.

Kwota przyznana w ramach programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 303 000,00 zł

Uczestnicy projektu: słuchacze 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z obszaru województwa
podkarpackiego (260 osób)

Działania: wykłady i prelekcje popularyzujące badania i wiedzę naukową, warsztaty kompetencji językowych, warsztaty kompetencji informatycznych, warsztaty kulinarne, wycieczki popularyzujące naukę, edukację i dziedzictwo kulturowe regionu i kraju

 

BIURO PROJEKTU:

Centrum Edukacji Ustawicznej PWSW w Przemyślu

37-700 Przemyśl  ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E pok. 3.46

tel.: 16 735 52 12   e-mail: drw@pwsw.eu

 

PROJEKT PWSW W PRZEMYŚLU NAJLEPSZY NA PODKARPACIU  w ramach II edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Logo PWSW