Ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych – BPŻ

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Instytucie Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Niezbędne wymagania:
  • posiadają stopień doktora w obszarze nauk rolniczych, leśnych weterynaryjnych
   (wg nowej klasyfikacji w dziedzinie nauk rolniczych);
  • posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania w wyższej uczelni przedmiotów związanych z bezpieczeństwem żywności;
  • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 2. Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
 3. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • wykaz publikacji i dorobku naukowego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PWSW w Przemyślu, zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się
  o pracę w PWSW w Przemyślu
 1. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat ‑ Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie  od dnia 20 sierpnia 2019 r. do dnia 3 września 2019 r.
 2. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy” ‑ Instytut Nauk Technicznych
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.
 4. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
  od 1 października 2019 r.
 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 8. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Przemyśl, 19 lipca 2019 r.

 

Logo PWSW