Ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy (3) w ISC na kierunek pielęgniarstwo

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Instytucie Socjologii, kierunek pielęgniarstwo

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz.U. 2012 poz. 1441) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2012 poz. 970) i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • posiadają kompetencje zawodowe i/lub naukowe właściwe dla prowadzonych zajęć;
 • posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w lecznictwie stacjonarnym;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym dla prowadzenia zajęć z zakresu zdrowia publicznego, podstaw pielęgniarstwa i promocji zdrowia;
 • posiadają dorobek naukowy w zakresie zdrowia publicznego.

 

 1. Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
 2. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty;
 • oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • wykaz publikacji i dorobku naukowego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PWSW w Przemyślu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PWSW w Przemyślu.
 1. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat ‑ Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 5 września 2019 r. do dnia 19 września 2019 r.
 2. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy 3 ‑ pielęgniarstwo” ‑ Instytut Socjologii PWSW.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 września 2019 r.
 4. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
  od 1 października 2019 r.
 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 8. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Przemyśl, 5 sierpnia 2019 r.

 

Logo PWSW