Aktualności

4 listopada 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 działając  zgodnie z art. 33 a ust 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącego działalność w Polsce, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

 

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Załącznik nr 1