MÓJ REGION. TO CIEKAWE, TO WAŻNE – konkurs medialny Instytutu Humanistycznego PWSW

24 marca 2019

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie medialnym MÓJ REGION. TO CIEKAWE, TO WAŻNE, organizowanym przez Instytut Humanistyczny PWSW w Przemyślu.

Szczegóły znajdują się poniżej; regulamin karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w załącznikach.

 

Cele konkursu:

zainteresowanie własnym środowiskiem lokalnym,

– rozwijanie twórczego, logicznego myślenia oraz umiejętności poszukiwania, selekcjonowania,

porządkowania informacji,

– popularyzacja działalności pozalekcyjnej uczniów,

– kształtowanie umiejętności: redagowania dziennikarskich form wypowiedzi, reżyserii, pisania scenariuszy, przeprowadzania wywiadu, kultury żywego słowa,

– kształtowanie postawy wrażliwości na wydarzenia otaczającej rzeczywistości,

– wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy i otwartej komunikacji interpersonalnej.

 

Etapy konkursu:

 • I ETAP

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu dowolnej sprawy z bieżącego życia społeczno-kulturalnego na Podkarpaciu w jednej z wybranych form:

 1. a) nagranie wideo,
 2. b) nagranie audio,
 3. c) prezentacja multimedialna.

Do materiału konkursowego, który powinien zostać zapisany na nośniku CD/DVD oraz przesłany na adres organizatora konkursu, obowiązkowe jest dołączenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 • II ETAP

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu  – prezentacja materiału konkursowego „na żywo”, w obecności Komisji Konkursowej oraz publiczności (możliwość zdobycia nagrody publiczności).

 

Przedmiot oceny:

Komisja Konkursowa uwzględniać będzie w ocenie:

 • rodzaj, ważność podjętego tematu,
 • sposób ujęcia i przedstawienia tematu, jego oryginalność,
 • samodzielność pracy młodzieży,
 • kulturę języka,
 • umiejętność stosowania różnorodnych form dziennikarskich,
 • profesjonalizm formalny.

Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli lokalnych mediów oraz wykładowców Instytutu Humanistycznego PWSW.

Terminy:

Materiały konkursowe będą przyjmowane do 10 maja 2019 r. w sekretariacie Instytutu Filologicznego PWSW w Przemyślu – dopisek na kopercie „Konkurs medialny”;

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi do 17 maja 2019 r., redakcje (szkoły), które decyzją Komisji zakwalifikowane zostaną do II etapu konkursu, otrzymają listownie lub mailowo zawiadomienie o konieczności stawienia się w drugim etapie konkursu, tj.

31 maja 2019 r., podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu (możliwość zabrania głosu przez uczestników oraz rozmowy z komisja konkursową, która może zadawać uczestnikom pytania).

Wyniki konkursu zostaną ponadto ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Humanistycznego.

 

Nagrody:

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla najwyżej ocenionych prac – wszystkie zostaną wręczone po drugim etapie konkursu. Istnieje również możliwość upowszechnienia najciekawszych prac w lokalnej prasie, radio lub TV.

Uwagi:

– nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi,

– Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu, od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie,

– regulamin i wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.ihu.pwsw.pl

Dane adresowe:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Humanistyczny (filologia polska)

 1. Książąt Lubomirskich 4

37-700 Przemyśl

tel. (016) 735 52 23                         e-mail: anglistyka@pwsw.pl

Do pobrania

Logo PWSW