MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: Obiekty dziedzictwa historyczno-kulturowego – aspekt turystyczny

24 listopada 2021
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: Obiekty dziedzictwa historyczno-kulturowego – aspekt turystyczny

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt

„Popularyzacja obiektów turystycznych Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej”

realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
 finansowanego przez Unię Europejską

 

Tytuł konferencji:

OBIEKTY DZIEDZICTWA HISTORYCZNO-KULTUROWEGO – ASPEKT TURYSTYCZNY  

 

Termin konferencji: 16-17 grudnia 2021 r. w formie hybrydowej.

 

Problematyka dwudniowej konferencji będzie ogniskować się na następujących zagadnieniach:

 • rozwój polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w zakresie turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowo-historycznego

 • szanse rozwoju obszarów peryferyjnych po polskiej i po ukraińskiej stronie granicy

 • budowanie potencjału rozwojowego obszarów przygranicznych w oparciu o dziedzictwo historyczno-kulturowe (obiekty zabytkowe) oraz unikalne walory klimatyczne i geograficzno-turystyczne

 • wzmacnianie infrastruktury turystycznej oraz kreowanie produktów turystycznych, jako czynników rozwoju regionalnego i lokalnego obszarów transgranicznych

 • nowe destynacje i formy turystyki na obszarach transgranicznych – turystyka kolejowa jako turystyka transgraniczna?

 • stan obecny obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz poszukiwanie sposobów na poprawę ich stanu

 • stan obecny infrastruktury kolejowej oraz wizje i perspektywy jej rozwoju (case study)

 • informowanie przedstawicieli władz lokalnych і zainteresowanych członków społeczeństwa o sposobach promocji obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rozwój turystyki

 • partycypacja społeczności lokalnych w projektach mających na celu zachowanie obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwój nowych form i produktów turystycznych

 

Informacje dla osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji:

1. Udział w konferencji jest nieodpłatny na podstawie rejestracji dokonanej poprzez formularz rejestracyjny, który znajduje się poniżej:

 

  Formularz zgłoszeniowy – >>>>KLIKNIJ TUTAJ

 

2. Prelegenci prezentujący swoje wystąpienia w formie referatów (wraz z prezentacją) będą gościć w studiach konferencyjnych usytuowanych w Przemyślu oraz we Lwowie.

Łącznie w obydwu lokalizacjach z zachowaniem reżimu sanitarnego będzie obradować trzydzieści osób. W przypadku większej ilości osób zainteresowanych aktywnym udziałem w konferencji (w studio w Przemyślu lub we Lwowie)  decyzje  podejmie Rada Naukowa Konferencji po zapoznaniu się z problematyką nadesłanych abstraktów.

3. Wszyscy pozostali uczestnicy konferencji otrzymają link umożliwiający im uczestnictwo zdalne, logując się w ramach rozwiązań informatycznych dostarczonych przez Uczelnię.

4. Ważne terminy dla osób zainteresowanych rejestracją uczestnictwa oraz aktywnym udziałem w obradach i złożeniem artykułu w publikacji (abstrakt, referat oraz tekst artykułu do publikacji):

 

 • przesłanie elektronicznego formularza rejestracyjnego zawierającego tytuł referatu, a także jego abstraktu do 30 listopada 2021 r. (na adres e-mail:drw@pwsw.pl)

 • przesłanie uczestnikom programu konferencji do 30 listopada 2021 r. (na adres e-mail podany w formularzu)

 • złożenie tekstu artykułu do druku w publikacji konferencyjnej do 10 grudnia 2021 r. (na adres e-mail:drw@pwsw.pl)Informacja o projekcie „Popularyzacja obiektów turystycznych Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej”


CEL PROJEKTU:

Główny cel projektu, którego konferencja stanowi zwieńczenie, stanowi promocja obiektów dawnej Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej – stacji, mostów, dworców kolejowych oraz innych obiektów infrastrukturalnych jak również obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, które znajdują się w  niewielkiej odległości do linii kolejowej (pałace, forty, obiekty religijne i in.),  tak po polskiej jak i ukraińskiej stronie granicy.  Promocja historycznej linii kolejowej ma się przyczynić do rozwoju potencjału turystycznego 
i gospodarczego regionów przygranicznych, intensyfikacji współpracy transgranicznej oraz do stabilnego wzrostu wspólnot lokalnych przez zwiększenie atrakcyjności turystycznej zamieszkiwanych przez nie obszarów.

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: Obiekty dziedzictwa historyczno-kulturowego – aspekt turystyczny

 

Logo PWSW