Aktualności

18 listopada 2021

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: Dziedzictwo kulturowe i historyczne Karpat jako źródło współczesnego rozwoju lokalnego i regionalnego – aspekt społeczny i gospodarczy


 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką współpracy transgranicznej do udziału w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt

„Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską

 

 

Tytuł konferencji:

DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE KARPAT JAKO ŹRÓDŁO WSPÓŁCZESNEGO ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO – ASPEKT SPOŁECZNY I GOSPODARCZY

 

Termin konferencji: 14 – 15 grudnia 2021 r. w formie online

 

Problematyka dwudniowej konferencji będzie ogniskować się na następujących zagadnieniach:

 • rozwój transgranicznej współpracy w zakresie zarządzania zasobami kulturowymi i historycznymi Karpat

 • popularyzacja wiedzy z zakresu regionalnych tradycji, praktyk i rękodzielniczych umiejętności

 • podniesienie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zakresie zarządzania kulturowym regionem

 • rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego

 • budowanie potencjału rozwojowego obszarów przygranicznych w oparciu o dziedzictwo historyczno-kulturowe (obiekty zabytkowe) oraz unikalne walory klimatyczne i geograficzno-turystyczne, wzmacnianie infrastruktury turystycznej oraz kreowanie produktów turystycznych, jako czynników rozwoju regionalnego i lokalnego obszarów sąsiadujących po obydwu stronach granicy

 • nowe destynacje i formy turystyki na obszarach transgranicznych

 • stan obecny  obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz poszukiwanie sposobów na ich zachowanie i poprawę ich stanu

 • popularyzacja i promocja unikalności terenów karpackich oraz obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rozwój rożnych form turystyki

 • partycypacja społeczności lokalnych w projektach mających na celu zachowanie obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwój nowych form i produktów turystycznychInformacje dla osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji:

1. Udział w konferencji jest nieodpłatny na podstawie rejestracji dokonanej poprzez formularz rejestracyjny, który znajduje się poniżej: 
  

            Formularz rejestracyjny – >>>KLIKNIJ TUTAJ

2. Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w konferencji (po zarejestrowaniu poprzez formularz oraz zaakceptowaniu przez Radę Naukową Konferencji nadesłanych abstraktów) otrzymają zaproszenie w terminie do 30 listopada br. na adres e-mail zawarty w formularzu rejestracyjnym. W konferencji planowany jest aktywny udział (wystąpienie w formie referatu) nie więcej niż trzydziestu osób.


3. Wszyscy pozostali uczestnicy konferencji otrzymają link umożliwiający im uczestnictwo zdalne, logując się w ramach rozwiązań informatycznych dostarczonych przez Uczelnię.


4. Ważne terminy dla osób zainteresowanych rejestracją uczestnictwa oraz aktywnym udziałem w obradach i złożeniem artykułu w publikacji (abstrakt, referat oraz tekst artykułu do publikacji):

 • przesłanie elektronicznego formularza rejestracyjnego zawierającego tytuł wystąpienia (referatu) oraz jego abstraktu do 30 listopada 2021 r. (na adres e-mail:drw@pwsw.pl)

 • przesłanie uczestnikom programu konferencji do 30 listopada 2021 r. (na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym)

 • złożenie gotowego tekstu artykułu w wersji do druku w publikacji konferencyjnej do 10 grudnia 2021 r. (na adres e-mail:drw@pwsw.pl)Informacje o projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” 


CEL PROJEKTU:
 
zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury i in.)


OPIS PROJEKTU:

Karpaty to niegdyś magiczna kraina połonin, rozległych gór, pasterzy. Obszar, którego dziedzictwo kulturowe tworzyli Huculi, Bojkowie, Łemkowie oraz Pogórzanie i Dolinianie. Egzotyczna kultura tej ludności przyciągała od wieków naukowców, badaczy jak również poetów i artystów. Obecnie granice dzielą region etnograficzno-geograficzny m.in. na część polską i ukraińską. Postępujący proces zmian spowodował zanikanie lokalnej kultury, tradycji oraz rzemiosła, zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej.  W Polsce w większym stopniu dostrzega się jednak znaczenie lokalnej kultury, tradycji, co widoczne jest we współczesnych trendach turystycznych: turyści poszukują, bowiem autentyczności (3xE: education, excitement, entertainment. Jednak niejednokrotnie stosowane są obce wzorce kulturowe (np. chaty w stylu zakopiańskim). Na Ukrainie zachowało się więcej form nawiązujących do tradycji regionu. W dalszym ciągu wykonywane są zawody, które w Polsce nie są już podejmowane. Jednak nie dostrzega się ich znaczenia dla zachowania kulturowej tożsamości regionu. Sytuacja ta jest wynikiem ograniczonej wiedzy, tradycja postrzegana jest, jako synonim biedy, a powinna być wyznacznikiem wartości. Po obu stronach granicy widoczny jest brak kompleksowej wizji wykorzystania dziedzictwa historycznego i kulturowego, działania szkodzą środowisku naturalnemu, a wspólne dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych atutów regionu. Opisywane problemy wywierają wpływ na rozwój regionu: umniejszają jego atrakcyjność, przyczyniają się do zacierania i niszczenia śladów dziedzictwa kulturowego.

Skip to content