Komunikat nr 1/2019 Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

23 października 2019

K o m u n i k a t   n r  1/2019

 

K o m i s j i    W y b o r c z e j

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

z dn. 22. 10. 2019 r.

 

Zgodnie ze Statutem Uczelni oraz Regulaminem wyborczym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza się wybory uzupełniające do Senatu PWSW  w następujących terminach:

 

I.

 

  1. Dnia 5.11.2019 r. w godzinach od 11:00 do 11:45 odbywać się będzie zebranie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, na którym to wybranych zostanie członek Senatu z tej grupy pracowników.
  2. Dnia 5.11.2019 r. w godzinach od 12:30 do 13:15 odbywać się będzie zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym, na którym to wybrany zostanie członek Senatu z tej grupy pracowników.

 

 

 

 

Informacje uzupełniające:

1) kandydatów do Senatu należy zgłaszać sekretarzowi Uczelnianej Komisji Wyborczej (Maria Stryczek – Kolegium Techniczne pok. 3.29) nie później niż na siedem dni przed zebraniem poszczególnych grup pracowników (zgłoszenie wymaga zgody kandydata),

2) wybory do Senatu są dwuetapowe (zgłaszanie kandydatów, wybór),

3) zebrania poszczególnych grup pracowników odbywać się będą w sali nr 2.29
w Kolegium Technicznym,

4) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uczelni,

5) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy,

6) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na jedno miejsce we wszystkich wyborach.

 

           PRZEWODNICZĄCA

           KOMISJI WYBORCZEJ

           Dr Agnieszka Pieniążek

 

 

Logo PWSW