Komunikat nr 1/2018 Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dn. 01. 10. 2018 r.

1 października 2018

K o m u n i k a t   n r  1/2018

 

K o m i s j i    W y b o r c z e j

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

z dn. 01. 10. 2018 r.

Zgodnie ze Statutem Uczelni oraz Regulaminem wyborczym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza się wybory uzupełniające do Senatu PWSW  w następujących terminach:

I.

  1. Dnia 10.10.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:15 odbywać się będzie zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Nauk Technicznych, na którym to wybrany zostanie członek Senatu z tej grupy pracowników.

Informacje uzupełniające:

1) kandydatów do Senatu należy zgłaszać sekretarzowi Uczelnianej Komisji Wyborczej (Maria Stryczek – Kolegium Wschodnie pokój s. 111) nie później niż na siedem dni przed zebraniem grupy pracowników (zgłoszenie wymaga zgody kandydata),

2) wybory do Senatu są dwuetapowe (zgłaszanie kandydatów, wybór),

3) zebrania grup pracowników odbywać się będą w sali nr 2 (parter)
w Kolegium Wschodnim,

4) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uczelni,

5) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy,

6) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na jedno miejsce we wszystkich wyborach.

 

 

                                               ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

KOMISJI WYBORCZEJ

dr hab. prof. PWSW Marek Delong

Logo PWSW