Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2021/2022:

1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki:

  • historia
  • bezpieczeństwo transgraniczne
  • pielęgniarstwo
  • socjologia
  • stosunki międzynarodowe
  • mechatronika
  • bezpieczeństwo i produkcja żywności
  • inżynieria transportu i logistyki
  • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów
  • informatyka w biznesie

 

Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymienione kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

a) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym brany jest  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

b) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 pkt

40 pkt

60 pkt

80 pkt

100 pkt

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

2. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunek:

 •  filologia angielska

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku filologia angielska odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

a) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna  punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym brany jest  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

b) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym.  Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 pkt

40 pkt

60 pkt

80 pkt

100 pkt

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia  ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B;  CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

3. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki:

  • architektura wnętrz
  • projektowanie graficzne

 

Postępowanie kwalifikacyjne na ww. kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości oraz przeglądu prac artystycznych.

a) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

b) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 pkt

40 pkt

60 pkt

80 pkt

100 pkt

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Ponadto wszystkich kandydatów na kierunki: architektura wnętrz oraz projektowanie graficzne obowiązują dodatkowo:

przegląd i ocena prac artystycznych lub projektowych przedstawionych przez kandydata.

Logo PWSW