Kryteria przyjęć – studia II stopnia

Dołącz do nas! Jak to zrobić? Sprawdź kryteria, czyli zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2022/2023:

Wymagania stawiane kandydatom, czyli co jest niezbędne, weryfikowane?

 1. dyplom ukończenia studiów – co najmniej pierwszego stopnia (dyplom licencjacki, inżynierski, magisterski lub równoważny);
 2. w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi – komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie udokumentowana certyfikatem znajomości języka polskiego lub potwierdzeniem uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie B2, określonego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wykazany w suplemencie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na wskazanym poziomie;
 4. w przypadku osób, które nie mogą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 (brak lektoratu z języka angielskiego w suplemencie lub certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wskazanym poziomie): pozytywny wynik testu sprawdzającego (min. 60% punktów), jako kryterium dopuszczające.

 

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek STOSUNKI TRANSGRANICZNE:

 1. odbywa się w trybie konkursu dyplomów i dokumentów;
 2. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego,
 3. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk humanistycznych: pozytywny wynik testu wiedzy (min. 60% punktów) jako kryterium dopuszczające;
 4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:
 5. a) średnia ze studiów (50%),
 6. b) ocena na dyplomie (50%);
 7. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek PROJEKTOWANIE GRAFICZNE:

 1. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności miejsc zajmowanych na liście rankingowej, utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku projektowanie graficzne lub na kierunku pokrewnym tj. malarstwo, rzeźba, wzornictwo, intermedia, architektura, architektura wnętrz, edukacja artystyczna, nauki o sztuce, kulturze i społeczeństwie;
 2. etapy postępowania:
 • Przegląd i ocena prac artystycznych i projektowych przedstawionych przez kandydata.
 • Prezentacja prac własnych kandydatów, które winny szeroko reprezentować ich możliwości warsztatowe, twórcze, przygotowanie i charakter zainteresowań. Za przegląd prac kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek INTELIGENTNE TECHNOLOGIE:

 1. odbywa się w trybie konkursu dyplomów i dokumentów;
 2. o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, informatyka w biznesie, telekomunikacja, inżynieria transportu i logistyki, transport, logistyka, inżynieria materiałowa, metalurgia, włókiennictwo, towaroznawstwo oraz kierunków pokrewnych, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia trwające co najmniej 7 semestrów, posiadający tytuł inżyniera. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje instytutowa komisja rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu;
 3. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności miejsc zajmowanych na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych;
 4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:
 5. a) średnia ze studiów (50%),
 6. b) ocena na dyplomie (50%);
 7. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę
  do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Kandydat z niepełnosprawnością może wnioskować o dostosowanie formy rozmowy sprawdzającej do jego potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej.

Kryteria przyjęć – studia II stopnia

*

Chcesz wiedzieć więcej? Szczegóły znajdziesz tutaj: Uchwała nr 53 z 28.06.2021 r. rekrutacja II na rok 2022_23

Logo PWSW