Kryteria przyjęć – studia II stopnia

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia 2021/2022

Wymagania oraz forma sprawdzenia kwalifikacji stawianych kandydatom:

1. wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona dyplomem licencjata, magistra lub równoważnym;

2. komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi) udokumentowana certyfikatem znajomości języka polskiego lub potwierdzeniem uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;

3. znajomość języka angielskiego na poziomie B2, określonego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wykazany w suplemencie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na wskazanym poziomie;

4. w przypadku osób, które nie mogą się wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 (brak lektoratu z języka angielskiego w suplemencie lub certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wskazanym poziomie): pozytywny wynik testu sprawdzającego (min. 60% punktów), jako kryterium dopuszczające.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek stosunki transgraniczne:

1. postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu dyplomów i dokumentów;

2. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk humanistycznych: pozytywny wynik testu wiedzy (min. 60% punktów), jako kryterium dopuszczające;

4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:

a) średnia ze studiów (50%),

b) ocena na dyplomie (50%);

5. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek projektowanie graficzne:

1. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku projektowanie graficzne lub na kierunku pokrewnym tj. malarstwo, rzeźba, wzornictwo, intermedia, architektura, architektura wnętrz, edukacja artystyczna, nauki o sztuce, kulturze i społeczeństwie;

2. postępowanie będzie przebiegało w następujący sposób:

Przegląd i ocena prac artystycznych i projektowych przedstawionych przez kandydata.

Kandydaci prezentują prace własne, które winny szeroko reprezentować ich możliwości warsztatowe, twórcze, przygotowanie i charakter zainteresowań. Za przegląd prac kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek inteligentne technologie:

1. postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu dyplomów i dokumentów;

2. o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku „inteligentne technologie” mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, informatyka w biznesie, telekomunikacja, inżynieria transportu i logistyki, transport, logistyka, inżynieria materiałowa, metalurgia, włókiennictwo, towaroznawstwo oraz kierunków pokrewnych, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia trwające co najmniej 7 semestrów, posiadający tytuł inżyniera. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje instytutowa komisja rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu;

3. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, z dziedziny
nauk inżynieryjno-technicznych;

4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:

a) średnia ze studiów (50%),

b) ocena na dyplomie (50%);

5. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę
do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Kandydat z niepełnosprawnością może wnioskować o dostosowanie formy rozmowy sprawdzającej do jego potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej.

Logo PWSW