Dokumenty – studia I stopnia

Studia I stopnia:

warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie przez kandydata (w Instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów) następujących dokumentów:

    1. ankiety osobowej i podania wygenerowanego w systemie internetowej rekrutacji,
    2. świadectwa dojrzałości w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii,
    3. 1 fotografii,
    4. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
    5. do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć podanie do Rektora o dostosowanie postępowania kwalifikacyjnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, w celu stworzenia przez uczelnię odpowiednich warunków.

 

Ponadto:

    1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu lub ich poświadczone kopie,
    2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,
    3. kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają teczkę z pracami, o której mowa w punkcie dotyczącym dodatkowych egzaminów na ten kierunek.
Logo PWSW