Dokumenty – studia I stopnia

Studia I stopnia:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

  1. podania na obowiązującym w uczelni formularzu – wydrukowanym z elektronicznej rekrutacji,
  2. dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  3. świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  4. 1 fotografia o wymiarach 37 x 52 mm czytelnie podpisanych imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL,
  5. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej 85 zł,

Ponadto:

  1. laureaci i finaliści olimpiad – oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
  2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem “matury międzynarodowej”- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,

kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają teczkę z pracami o której mowa w punkcie dotyczącym dodatkowych egzaminów na ten kierunek.