Dokumenty – studia I stopnia

Studia I stopnia:

warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie przez kandydata (w Instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów) następujących dokumentów:

  1. ankiety osobowej i podania wygenerowanego w systemie internetowej rekrutacji,
  2. świadectwa dojrzałości w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii,
  3. 1 fotografii,
  4. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
  5. do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć podanie do Rektora o dostosowanie postępowania kwalifikacyjnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, w celu stworzenia przez uczelnię odpowiednich warunków.

 

Ponadto:

  1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu lub ich poświadczone kopie,
  2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,
  3. kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają teczkę z pracami, o której mowa w punkcie dotyczącym dodatkowych egzaminów na ten kierunek.
Logo PWSW