Dokumenty – studia II stopnia

Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:

1) podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się
w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym
2) dyplom ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce);
3) tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją* (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
4) suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz ocenach uzyskanych przez niego w procesie kształcenia;
5) tłumaczenie suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją* (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
* tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie
6) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania – zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie;
7) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku gdy informacji takiej nie ma w suplemencie;
8) 1 fotografię (format 37×52 mm);