Kryteria przyjęć

Zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2019/2020:

 

Rekrutacja trwa od 3 czerwca do 31 lipca 2019 roku, jednak w przypadku niewypełnienia  limitów przyjęć na studia, z dniem 1 sierpnia 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która trwa do 1 października 2019 roku.

 

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych – I stopnia na kierunkach:

  • filologia polska
  • historia
  • socjologia
  • stosunki międzynarodowe
  • bezpieczeństwo transgraniczne
  • mechatronika
  • bezpieczeństwo i produkcja żywności
  • inżynieria transportu i logistyki
  • informatyka w biznesie
  • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymienione kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

 Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych – I stopnia na kierunek:

 

 • pielęgniarstwo

 

„Osoby składające podanie o przyjęcie na studia na kierunek pielęgniarstwo z powodu wyczerpania limitu miejsc, znajdują się na liście rezerwowej. Po upływie terminu wpisu na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia z listy rezerwowej należy, w podanym przez komisję terminie, złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.”

 

Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymieniony kierunek odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

 

 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0 2 pkt
3.0 4 pkt
4.0 6 pkt
5.0 8 pkt
6.0 10 pkt

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych – I stopnia na kierunek:

 

 • filologia ze specjalnością filologia angielska

 

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku filologia angielska odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna  punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy.

 

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia  ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A, B;  CAE- oceny A,B,C; CPE – oceny A,B,C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

 

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych – I stopnia na kierunki:

 

 • architektura wnętrz
 • projektowanie graficzne

 

Postępowanie kwalifikacyjne na w/w kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości i złożenia dodatkowego egzaminu.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Ponadto wszystkich kandydatów na w/w kierunki obowiązuje dodatkowy egzamin.

 

Egzamin dla kandydatów na architekturę wnętrz: Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp.).

 

Egzamin dla kandydatów na Projektowanie graficzne:
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace graficzne, rysunkowe, fotograficzne, itp.).

Miejsce na liście rankingowej i pozytywny wynik z egzaminu praktycznego stanowią podstawę przyjęcia kandydata na studia.

Do pobrania

Logo PWSW