Kryteria przyjęć

Osoby uprawnione do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz posiadacze ważnej Karty Polaka , którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty (w przypadku dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie przez polskiego tłumacza przysięgłego):

 1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu, (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie internetowej PWSW w zakładce rekrutacja, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane. Następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie),
 2. świadectwo maturalne lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej,.
 3. certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 4. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 5. 2 fotografie (format 37×52 mm),
 6. poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich (karta stałego pobytu, Karta Polaka),
 7. poświadczoną przez PWSW kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz posiadaczy ważnej Karty Polaka odbywa się w ten sam sposób jak dla obywateli polskich. System przeliczania punktów dla kandydatów z Ukrainy odbywa się zgodnie z pkt.10. Dotyczy to wszystkich kierunków będących w ofercie PWSW.
 2. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły na Ukrainie na system oceniania właściwy „starej maturze”:
System oceniania w Ukrainie System ocen „starej matury” w skali 1 – 6
Skala 1 – 5 Skala 1 – 12

 

5 12 celujący (6,0)
11 bardzo dobry plus (5,5)
10 bardzo dobry (5,0)
4 9 dobry plus (4,5)
8 dobry (4,0)
7 dostateczny plus (3,5)
3 6 dostateczny (3,0)
5 Dopuszczający (2,0)
2 1 – 4 niedostateczny (-)

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów oraz olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz.125 z 2002 roku z późn.zm.), przyjmowani są na podstawie złożonych doku­mentów, o ile przedmiot olimpiady jest zgodny z wykazem olimpiad uprawniających do przyjęcia na dany kierunek bądź specjalność.
 2. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, o których mowa w ust.1 oraz wykaz olimpiad określi uchwała Senatu PWSW.
 3. Podstawą przyjęcia jest wydany przez właściwy komitet olimpiady przedmiotowej oryginał zaświadczenia lub jego poświadczona kopia.

 

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są absolwenci szkół, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej”, wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie.
 2. Podstawą przyjęcia kandydata, o którym mowa w ust.1 jest złożenie wymaganych dokumentów.
 3. Kandydat, o którym mowa w ust.1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są również obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnia za granicą, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.
 2. Kandydat, o którym mowa w ust.1 dostarcza oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 3. W przypadku braku stwierdzenia na świadectwie dojrzałości, iż uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało uzyskane, kandydat musi się zgłosić do przedstawicielstwa dyplomatycznego danego kraju celem uzyskania poświadczenia.

Kandydat, który nie uzyska poświadczenia, o którym mowa w ust.3 może ubiegać się o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego, o ile zostanie przeprowadzona nostryfikacja świadectwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.