Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Osoby uprawnione do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz posiadacze ważnej Karty Polaka , którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty (w przypadku dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie przez polskiego tłumacza przysięgłego):

 1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu, (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie internetowej PWSW w zakładce rekrutacja, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane. Następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie),
 2. świadectwo maturalne lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej,.
 3. certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 4. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 5. 1 fotografia  (format 37×52 mm),
 6. poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich (karta stałego pobytu, Karta Polaka),
 7. poświadczoną przez PWSW kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia 85 zł.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz posiadaczy ważnej Karty Polaka odbywa się w ten sam sposób jak dla obywateli polskich. System przeliczania punktów dla kandydatów z Ukrainy odbywa się zgodnie z pkt.10. Dotyczy to wszystkich kierunków będących w ofercie PWSW.
 2. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły na Ukrainie na system oceniania właściwy „starej maturze”:
 3. Aktualizacja 01.08.2019. Osoby składające podanie o przyjęcie na studia na kierunek pielęgniarstwo z powodu wyczerpania limitu miejsc, znajdują się na liście rezerwowej.  Po upływie terminu wpisu na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia,  w przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia z listy rezerwowej należy, w podanym przez komisję terminie, złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.
System oceniania w Ukrainie Liczba punktów
Skala 1 – 5 Skala 1 – 12
5 12 10
11 9
10 8
4 9 7
8 6
7 5
3 6 4
5 3
2 1 – 4 0
 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów oraz olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz.125 z 2002 roku z późn. zm.), przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, o ile przedmiot olimpiady jest zgodny z wykazem olimpiad uprawniających do przyjęcia na dany kierunek bądź specjalność.
 2. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 oraz wykaz olimpiad określa uchwała Senatu PWSW.
 3. Podstawą przyjęcia jest wydany przez właściwy komitet olimpiady przedmiotowej oryginał zaświadczenia lub jego poświadczona kopia.
 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.
 2. W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560).

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są absolwenci szkół, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej”, wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie.
 2. Podstawą przyjęcia kandydata, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów.
 3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego