Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Osoby uprawnione do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz posiadacze ważnej Karty Polaka, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty (w przypadku dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie przez polskiego tłumacza przysięgłego):

 1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu, (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie internetowej PWSW w zakładce rekrutacja, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane, a następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie),
 2. świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej,.
 3. certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 4. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 5. zaświadczenie o stanie zdrowia,
 6. 1 fotografię  (format 37×52 mm),
 7. poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich (karta stałego pobytu, Karta Polaka),
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne oraz posiadaczy ważnej Karty Polaka odbywa się w ten sam sposób jak dla obywateli polskich. System przeliczania punktów dla kandydatów z Ukrainy odbywa się zgodnie z ust.10. Dotyczy to wszystkich kierunków będących w ofercie PWSW.
 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie na punkty:
System oceniania w Ukrainie Liczba punktów
Skala 1 – 5 Skala 1 – 12
5 12 10
11 9
10 8
4 9 7
8 6
7 5
3 6 4
5 3
2 1 – 4 0
 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów oraz olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz.125 z 2002 roku z późn. zm.), przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, o ile przedmiot olimpiady jest zgodny z wykazem olimpiad uprawniających do przyjęcia na dany kierunek bądź specjalność.
 2. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 oraz wykaz olimpiad określa uchwała Senatu PWSW.
 3. Podstawą przyjęcia jest wydany przez właściwy komitet olimpiady przedmiotowej oryginał zaświadczenia lub jego poświadczona kopia.

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.
 2. W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560).

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są absolwenci szkół, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej”, wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie.
 2. Podstawą przyjęcia kandydata, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów.
 3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego