Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Osoby niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Osoby wymienione w art. 324 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnione są do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 tejże Ustawy.

 

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie na punkty:

System oceniania w Ukrainie Liczba punktów
Skala 2–5 Skala 1–12
5 12 100
11 90
10 80
4 9 70
8 60
7 50
3 6 40
5 30
2 1 – 4 0

 

 

 

Absolwenci szkół legitymujący się dyplomem Matury Międzynarodowej lub Matury Europejskiej:

 

  1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są absolwenci szkół, którzy legitymują się dyplomem Matury Międzynarodowej (IB) wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie oraz dyplomem Matury Europejskiej (EB) wydawanym przez Szkoły Europejskie.
  2. Podstawą przyjęcia kandydata, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów.
  3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał Matury Międzynarodowej lub Matury Europejskiej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczony przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Szczegółowy sposób przeliczania punktów określają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne w oparciu o poniższą tabelę:

Egzamin IB Egzamin EB Egzamin maturalny (nowa matura)
7 pkt 9,00 – 10,00 100%
6 pkt 8,00 – 8,95 90%
5 pkt 7,00 – 7,95 75%
4 pkt 6,00 – 6,95 60%
3 pkt 5,00 – 5,95 45%
2 pkt 4,00 – 4,95 30%
Skip to content