Dokumenty – studia I stopnia

Wymagane dokumenty:

1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane, a następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową),

2. świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej (świadectwa uzyskane za granicą powinny być opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku albo poddane legalizacji),

3. certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  przy­gotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

4. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypad­ków na okres kształcenia w Polsce, albo  dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształ­cenia,

5. zaświadczenie o stanie zdrowia,

6. 1 fotografię (format 37×52 mm),

7. poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (karta stałego pobytu, Karta Polaka),

8. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

Logo PWSW