Dokumenty – studia II stopnia

 1. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:
  • podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym PWSW w Przemyślu na stronie internetowej uczelni, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane. Następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową);
  • dyplom ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce);
  • zalegalizowany albo opatrzony Apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia za granicą);
  • tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją* (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
  • suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz ocenach uzyskanych przez niego w procesie kształcenia;
  • tłumaczenie suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją* (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);

* tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie

 • zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania – zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku gdy informacji takiej nie ma w suplemencie;
 • 1 fotografię (format 37×52 mm);

kandydaci cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, m.in.: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo potwierdzenie ukończenia studiów na uczelni, w której program studiów był realizowany w języku polskim;
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia;
 • poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.