Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” Umowa nr MEiN/2022/17/DIR/DID zawarta w dniu 24 maja 2022 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu:

1 000 000,00 zł

 

Zadanie nr 1 „Rozwój infrastruktury dydaktycznej poprzez stworzenie wysoce specjalistycznej pracowni  wizualizacji cyfrowych”

Opis planowanego zadania:

Nowe technologie wpłyną na  rozwijanie i zwiększanie kreatywności i innowacyjności studentów oraz poprawią konkurencyjność absolwentów uczelni na rynku pracy – takie umiejętności praktyczne są poszukiwane przez pracodawców z wyspecjalizowanych firm branżowych.

Planowany koszt realizacji zadania:

426 000,00 zł

 

Zadanie nr 2 „Modernizacja specjalistycznych laboratoriów i pracowni (lab. CAD/CAM i CNC, pracownia automatyki i informatyki,  komputerowa, monitorowania czasu pracy kierowców) w zakresie sprzętu i specjalistycznego oprogramowania”

Opis planowanego zadania:

Wdrożenie nowoczesnych technologii w dydaktyce będzie umożliwiało nabywanie praktycznych umiejętności w ramach przedmiotów Sieci komputerowe i bazy danych, Inżynieria oprogramowania, Technologia informacyjna, Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce, Sztuczna inteligencja w informatyce i mechatronice, Sensoryka i przetwarzanie sygnałów, Podstawy elektroniki cyfrowej, Roboty przemysłowe, Układy mikroprocesorowe i sterowniki. Zapewni to nabycie kwalifikacji z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w przemyśle -oczekiwanych na rynku pracy od specjalistów z kwalifikacjami wyższymi.

Planowany koszt realizacji zadania:

220 000,00 zł

 

Zadanie nr 3 „Modernizacja Sali komputerowej w Domu Studenta”

Opis planowanego zadania:

Zapewnienie sprzętu komputerowego na 9 stanowiskach do nauki, studentom zamiejscowym do nauki zdalnej przyczyni się do poprawy efektywności uczenia się na odległość oraz wykorzystywania środków IT do pracy własnej.

Planowany koszt realizacji zadania:

57 700,00 zł

 

Zadanie nr 4 „Rozwój kształcenia praktycznego poprzez udział w wizytach studyjnych i seminariach (innych niż finansowane w ramach programu Erasmus + lub innych źródeł zagranicznych)”

Opis planowanego zadania

Rozumienie funkcjonowania wybranych instytucji (Sejm RP, Biuro Komisji Europejskiej w Warszawie oraz Wspólna Placówka / Punkt Kontaktowy / Punkt Konsultacyjny i Współpracy Międzynarodowej / Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych w Barwinku oraz spotkania z przedstawicielami słowackich instytucji/organizacji) o kluczowym znaczeniu międzynarodowym oraz wykorzystywanie realnej wiedzy w kierunkowym kształceniu praktycznym.

Planowany koszt realizacji zadania:

14 000,00 zł

 

Zadanie nr 5 „Doposażenie Sali samoobrony i technik interwencji, pracowni kryminalistyki i kryminologii oraz strzelnicy pneumatycznej na kierunku Bezpieczeństwo Transgraniczne”

Opis planowanego zadania

Osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pożądanych we wszystkich formacjach mundurowych, co sprawia, że  absolwenci Bezpieczeństwa transgranicznego z powodzeniem będą mogli do nich aplikować.

Planowany koszt realizacji zadania:

43 548,60 zł

 

Zadanie nr 6 „Doposażenie Pracowni Ratownictwa Medycznego oraz pracowni umiejętności pielęgniarskich w symulatory i sprzęt medyczny”

Opis planowanego zadania

Stworzenie możliwości wielokrotnego powtarzania procedur postępowania w przypadku uczenia się podstawowych i zaawansowanych czynności ratunkowych oraz wykonywania specjalistycznych zabiegów w warunkach symulowanych (np. w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, neurologicznego,  geriatrycznego oraz  w opiece długoterminowej) u osób dorosłych, u dzieci i niemowląt. Pozwoli to na lepsze przygotowanie studentów do realizacji praktyk w  podmiotach leczniczych, a także umożliwi nabycie umiejętności praktycznych, których student nie zawsze ma możliwość przećwiczenia podczas  praktyk. Ponadto obsługa realnie występującego sprzętu medycznego pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się aparaturą występującą w podmiotach leczniczych.

Planowany koszt realizacji zadania:

193 000,00 zł

 

Zadanie nr 7 „Utworzenie pracowni do realizacji przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna dla kierunku Bezpieczeństwo Transgraniczne”

Opis planowanego zadania

W ramach takich zajęć studenci nabędą umiejętności m.in. z zakresu opatrywania ran ostrych (postrzał,  amputacja), nagłe zatrzymanie krążenia. Zapewniony sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć, a przede wszystkim pozwoli na nabycie szczególnie oczekiwanych umiejętności w warunkach symulowanych.

Planowany koszt realizacji zadania:

45 751,40 zł

Logo PWSW