Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://pwsw.pl .

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pwsw.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.12.10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie jest spełnione kryterium 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
Nie jest spełnione kryterium 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
Nie jest spełnione kryterium 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anita Gałęza, niepelnosprawni@pwsw.eu .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 735 51 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Pałac Lubomirskich, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzą ciągi komunikacyjne z kostki, nie stwarzające większych trudności. Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki pochylni zlokalizowanej po prawej stronie schodków prowadzących do głównego wejścia, pomiędzy dwiema kolumnami. Odległość między kolumnami jest wystarczająca dla większości wózków. Przy schodkach brak poręczy. Przed głównym wejściem odpowiednia powierzchnia manewrowa dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń poziomych dla osób niewidomych – pasów uwagi przed drzwiami oraz stopniami. Drzwi drewniane, z szybą w górnej części, otwierane do zewnątrz, z możliwością uchylenia bocznego skrzydła. Klamka wyprofilowana, kanciasta, może sprawiać problemy osobom z dysfunkcją kończyn górnych. Do otwarcia drzwi nie jest wymagana nadmierna siła. Brak oznaczeń na drzwiach dla osób z dysfunkcją wzroku. Na wejściu niewielki próg. Po przejściu drzwi wejściowych znajdujemy się w łączniku, co jest utrudnieniem dla osób o ograniczonej mobilności. Kolejne drzwi takie same jak drzwi wejściowe. Klamka wyprofilowana, kanciasta

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Główny hol przestronny, brak planu tyflograficznego, oznaczeń poziomych dla osób niewidomych, szczególnie przy schodach, co może stwarzać niebezpieczeństwo dla osób z dysfunkcją wzroku. Brak tabliczek z opisem brajlowskim na poszczególnych drzwiach. Boczne korytarze o szerokości mniej więcej 160 cm.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki pochylni. Na schodach zamontowany jest podnośnik schodowy, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość dostania się na wyższe piętra. Brak kontrastowych oznaczeń stopni, brak pasów uwagi u podnóża i u szczytu schodów oraz na spocznikach. Brak poręczy przy ścianie. Ilość stopni w biegu schodów w normie. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

Deklarację sporządzono w dniu 19.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Budynek Biblioteka, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D , 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Aby dostać się do budynku biblioteki z przystanku należy pokonać drogę wzdłuż ogrodzenia chodnikiem, a następnie skręcić za bramą w prawo. Za bramą brak swobodnej możliwości dostania się na chodnik z uwagi na zbyt wysoki krawężnik. Brak najazdu krawężnikowego uniemożliwia wjazd na chodnik osobom poruszającym się na wózkach. Wejście do budynku biblioteki dostosowane dla osób poruszających się na wózkach – wybudowany podjazd. Brak tabliczek informacyjnych w alfabecie brajla. Drzwi szklane, z białą listwą w poprzek, otwierające się na zewnątrz. Odpowiednia szerokość w świetle drzwi. W łączniku wystarczająca powierzchnia manewrowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Ilość stopni w biegu odpowiednia, niedostateczna powierzchnia manewrowa na spoczniku. Brak oznaczeń poziomych dla osób z dysfunkcją wzroku. Brak nakładek na poręcze. Winda z założenia towarowa, może być wykorzystywana do transportu osób o ograniczonej mobilności.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki pochylni. Brak kontrastowych oznaczeń stopni, brak pasów uwagi u podnóża i u szczytu schodów oraz na spocznikach. Brak poręczy przy ścianie. Ilość stopni w biegu schodów w normie. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

Budynek Kolegium Wschodnie, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Odpowiednia powierzchnia manewrowa przed głównym wejściem. Szklane drzwi z wygodnymi klamkami. Otwierają się na zewnątrz. Brak oznaczeń poziomych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, brak tabliczek informacyjnych w alfabecie brajla. W przypadku wejścia bocznego do budynku Uczelnia posiada mobilną pochylnię.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku znajduje się winda. W windach wystarczająca powierzchnia do wjechania wózkiem. Panel sterujący windy umieszczony jest na odpowiedniej wysokości dla osób na wózkach lub o nietypowym wzroście, brak informacji głosowej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki wybudowanej oraz mobilnej pochylni. Na klatkach schodowych brak oznaczeń poziomych dla osób niewidomych i słabowidzących – pasów uwagi, nakładek brajlowskich na poręcze. Poręcze przy ścianie nie wystają przed bieg schodów, brak dodatkowej poręczy dla osób o niskim wzroście. Odpowiednia szerokość schodów, odpowiednie wymiary spocznika, odpowiednia ilość stopni w biegu schodów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe przy wejściu bocznym wyznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

Deklarację sporządzono w dniu 19.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Budynek Kolegium Techniczne, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, osób z wózkami oraz poruszających się przy pomocy chodzików. Odpowiednia powierzchnia manewrowa przed głównym wejściem. Szklane drzwi z wygodnymi klamkami. Otwierają się na zewnątrz. Brak oznaczeń poziomych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, brak tabliczek informacyjnych w alfabecie brajla. W przypadku wejścia bocznego do budynku Uczelnia posiada mobilną pochylnię.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku znajdują się dwie windy, które dojeżdżają na parter, pierwsze i drugie piętro. W windach wystarczająca powierzchnia do wjechania wózkiem. Panel ubrajlowiony, ma też wypukłe piktogramy. Nie jest udźwiękowiony. Panel sterujący windy umieszczony jest na odpowiedniej wysokości dla osób na wózkach lub o nietypowym wzroście, brak informacji głosowej. 6

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki wybudowanej oraz mobilnej pochylni. Na klatkach schodowych brak oznaczeń poziomych dla osób niewidomych i słabowidzących – pasów uwagi, nakładek brajlowskich na poręcze. Poręcze przy ścianie nie wystają przed bieg schodów, brak dodatkowej poręczy dla osób o niskim wzroście. Odpowiednia szerokość schodów, odpowiednie wymiary spocznika, odpowiednia ilość stopni w biegu schodów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe przy wejściu bocznym wyznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

Budynek Dom Studenta, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, osób z wózkami oraz poruszających się przy pomocy chodzików. Odpowiednia powierzchnia manewrowa przed głównym wejściem oraz w spoczniku Szklane drzwi z wygodnymi klamkami. Otwierają się na zewnątrz. Brak oznaczeń poziomych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, brak tabliczek informacyjnych w alfabecie brajla.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak wind w budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki wybudowanej pochylni. Na klatkach schodowych brak oznaczeń poziomych dla osób niewidomych i słabowidzących – pasów uwagi, nakładek brajlowskich na poręcze. Poręcze przy ścianie nie wystają przed bieg schodów, brak dodatkowej poręczy dla osób o niskim wzroście. Odpowiednia szerokość schodów, odpowiednie wymiary spocznika, odpowiednia ilość stopni w biegu schodów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe przy wejściu bocznym wyznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

Informacje dodatkowe

Brak

Deklaracja dostępności w PDF

Logo PWSW