O nas

Uczelnia powstała w 2001 roku. Studenci mogą kształcić się na bezpłatnych studiach licencjackich i inżynierskich, a także na płatnych studiach podyplomowych. Studia trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku).

W swoim pierwotnym kształcie PWSW powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego.Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w naszym kraju i poza jego granicami.

ZOBACZ FILM O PWSW

Campus Akademicki

PWSW usytuowana jest w urokliwym  parku Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są wszystkie budynki dydaktyczne campusu związane z kształceniem w zakresie nauk  humanistyczno – społecznych. Są to : dawny Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie z Aulą Uczelnianą .Campus został rozbudowany poza terenem parku o Kolegium Techniczne ( oddane do użytku w 2012r.) z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi dla kierunków technicznych, nową bibliotekę i akademik.Studenci PWSW mają możliwość zamieszkania w nowoczesnym  domu studenckim. Na terenie całego campusu istnieje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez WiFi. Drugim źródłem jest sieć przewodowa, zlokalizowana w pracowniach, salach dydaktycznych, gabinetach oraz domu akademickim. Obiekty campusu  przystosowane są  w całości dla potrzeb osób niepełnosprawnych.Baza dydaktyczna uczelni została rozbudowana i zmodernizowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka ,pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu „(2007-2013) i została sfinalizowana z końcem 2013 r.

 

 

Pałac Lubomirskich

Historyczny budynek z XIX w. wpisany do rejestru zabytków wraz z przyległym parkiem krajobrazowym. W pałacu zlokalizowana jest siedziba władz uczelni PWSW – rektorat, Instytut Architektury Wnętrz  oraz Instytut  Historii. Sale wykładowe i komputerowa oraz zakłady naukowe. Sale seminaryjne, sale ćwiczeń i pracownie artystyczne kierunków: architektury wnętrz oraz projektowania graficznego.

 

 

Kolegium Wschodnie

Budynek zlokalizowany jest na terenie zespołu pałacowo-parkowego-folwarcznego wpisanego do rejestru zabytków. Budynek posiada zróżnicowaną bryłę składającą się z trzech niezależnych części tj. dydaktycznej, socjalnej i auli. Aula uczelniana dla 212 osób wyposażona została w wysokiej klasy instalację nagłośnieniową oraz bezprzewodowy sprzęt do tłumaczeń symultanicznych. Obecnie w obiekcie mieszczą się: sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, Instytut Politologii i Polityki Regionalnej, Instytut Socjologii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych. Na parterze budynku  zlokalizowany jest bar – kawiarnia studencka.

 

 

Kolegium Techniczne

Usytuowane poza obrębem parku Lubomirskich , nowoczesne, dobrze wyposażone  Kolegium Techniczne, przeznaczone specjalnie dla studentów kierunków technicznych. W budynku znajduje się pięć dużych sal wykładowych (60 os. każda) oraz 10 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych (30 os. każda), 13 laboratoriów naukowo-badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę i  przeznaczonych dla pięciu kierunków technicznych :Mechatroniki, Inżynierii Transportu i Logistyki. Technologii chemicznej,Inżynierii Środowiska oraz Bezpieczeństwa i produkcji żywności. Istnieją ponadto wspólne dla wszystkich kierunków studiów inżynierskich trzy laboratoria komputerowe i serwerownie oraz laboratorium fizyczne.  W specjalistycznych laboratoriach takich jak np. laboratorium układów mikroprocesorowych , automatyki i metrologii ,laboratorium diagnostyki czy układów pneumatycznych i  hydraulicznych, laboratorium fizyki metali, laboratorium elementów i systemów sterowania, chemii ogólnej i nieorganicznej, mikrobiologii, laboratorium analizy żywności, laboratorium wykrywania chemicznych zagrożeń żywności, czy laboratorium terenowym z hydrologii a także  pracowniach:sensorycznej , komputerowej lub  pracowni fizykochemicznych cech żywności- z uwagi na ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami , poza realizacją zajęć dydaktycznych studenci mogą współuczestniczyć z nauczycielami akademickimi  w prowadzeniu badań naukowych .

 

 

Biblioteka Uczelniana

Nowoczesny kompleks biblioteczny składający się z magazynu oraz pomieszczeń dla czytelników m.in. wypożyczalni, komputerowych katalogów, czytelni głównej oraz czytelni komputerowej z dostępem do Internetu oraz archiwum. W czytelni komputerowej udostępniony jest System Informacji Prawnej LEX będący obszernym zestawieniem metryk i tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Biblioteka Uczelniana posiada również dostęp do krajowych licencji akademickich Elsevier, EBSCO, Springer, Wiley-Blackwell, Scopus, Nature, Science oraz Web of Knowledge. Dodatkowy system dostępu i gromadzenia źródeł niezbędnych w toku kształcenia, tworzą: katalog informacji o nowościach, stanowiska komputerowe do przeglądania baz danych bibliotecznych polskich i zagranicznych, centralnych katalogów (np. NUKAT, KaRo), zawartości bibliotek cyfrowych.  Istnieje też możliwość korzystania z krajowej wypożyczalni międzybibliotecznej i Wirtualnej Biblioteki Nauki. Księgozbiór Biblioteki w całości zabezpieczony jest paskami kodowymi oraz paskami magnetycznymi.W ciągu 13 lat zgromadzono w niej  59 637   woluminów, 3 458 jedn. inw. czasopism oraz 238 jedn. inw. zbiorów specjalnych.  Znaczna część księgozbioru pochodzi od prywatnych darczyńców (Księgozbiór redaktora im. Marka Cara, Księgozbiór Profesora Tomasza Strzembosza), wydawnictw naukowych oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie.Biblioteka gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędnych do realizowania procesu dydaktycznego. Tematyka księgozbioru obejmuje między innymi literaturę z zakresu historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa, nauk filologicznych, nauk prawno-administracyjnych, chemii, fizyki, nauk ekonomicznych, technicznych i przyrodniczych oraz sztuk pięknych i architektury. W jej zasobie znajdują się podręczniki i lektury oraz czasopisma zalecane przez nauczycieli akademickich.Biblioteka dysponuje archiwum cyfrowym zawierającym ponad 4 tysiące jednostek, obejmujących materiały i wydawnictwa źródłowe na nośnikach elektronicznych. Blisko 800 jednostek to zdigitalizowane materiały rękopiśmienne cennych opracowań z XIX i początków XX wieku (głównie dzieje Kresów Wschodnich), map, planów, fotografii i niewielkie ilości prasy.Wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco w komputerowym katalogu bibliotecznym MAK, który jest dostępny także na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej (www.pwsw.pl/biblioteka).

 

 

Dom Studenta

Akademik dla prawie 200 studentów, z salą komputerową i salą nauki. Nowoczesny budynek wyposażony w  infrastrukturę kuchenną, pralnię oraz zaplecze techniczne. Budynek ten wraz z zespołem dydaktycznym dla studiów inżynierskich stanowi integralną część campusu uczelnianego.