Wzory wniosków w semestrze letnim 2017/2018

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 składa się w Sekretariacie Instytutu w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych po upływie w/w terminu,  skutkuje przyznaniem tych świadczeń od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wniosek został złożony, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Jeżeli studentowi zostało przyznane stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 i chce to świadczenie przedłużyć na semestr letni, wówczas wypełnia wniosek o  przyznanie stypendium w semestrze letnim (plik o nazwie „wzór wniosku stypendium socjalne-sem. letni”) wraz z załącznikiem nr 5. Natomiast w przypadku, gdy sytuacja materialna studenta i jego rodziny uległa zmianie, dołącza odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę lub składa oświadczenie bez załączników w przypadku nie wystąpienia żadnych zmian.

Jeżeli student nie ubiegał się o stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, składa wniosek z pełną dokumentacją dochodów uzyskanych przez rodzinę w roku kalendarzowym 2016  (tj. plik o nazwie „wzór wniosku nr 1 – wniosek o styp. socjalne” wraz z załącznikami).

 

W przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z orzeczeniem potwierdzającym uprawnienie do ubieganie się o stypendium, oraz załącznik nr 5.

Szczegółowe informacje nt. pomocy materialnej (w tym kompletu dokumentów) można uzyskać w Sekretariacie Instytutu odpowiednim dla danego kierunku .

 

Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, tj.:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych
  • zapomogi