Pomoc materialna

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 składa się w Sekretariacie Instytutu w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych po upływie w/w terminu, skutkuje przyznaniem tych świadczeń od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wniosek został złożony, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Szczegółowe informacje nt. pomocy materialnej (w tym kompletu dokumentów) można uzyskać w Sekretariacie Instytutu odpowiednim dla danego kierunku .