Zapisy na lektoraty

Zapisy na lektoraty

 Zapisy na zajęcia z języków obcych

w roku akademickim 2017/2018

 

Każdy student jest zobowiązany do zapisania się na lektorat języka obcego nowożytnego do ustalonego lektora. Zapisu należy dokonać w pierwszym tygodniu zajęć (2-6 października 2017) przychodząc na pierwsze zajęcia wg grafików SPNJO i/lub macierzystych instytutów, dostępnych w sekretariatach, na tablicach ogłoszeń oraz w internecie na stronie PWSW (zakładka Lektoraty).

Kontynuacja lektoratów z poprzedniego roku akademickiego nie wymaga ponownego zapisywania się.

Studenci I roku !

We wszystkich Instytutach PWSW jest realizowany I język obcy nowożytny. Zajęcia rozpoczynają się od I semestru, czyli od 2 października 2017.

W pierwszym tygodniu października należy zgłosić się na pierwsze zajęcia z j. obcego wg grafików SPNJO i/lub macierzystego instytutu celem wpisania się do grupy językowej.

 

Są również prowadzone zajęcia z II języka obcego nowożytnego. Realizacja tych zajęć odbywa się na I, II lub III roku studiów w zależności od Instytutu. Każdy student wybiera inny język niż ten realizowany jako I język obcy oraz zapisuje się na początku semestru w roku realizacji lektoratu II języka obcego.

 

Uwaga studenci obcokrajowcy!

 

W ramach studium prowadzone są zajęcia z zakresu praktycznej nauki j. polskiego celem pogłębienia jego znajomości, w szczególności w zakresie specjalistycznego słownictwa związanego z poszczególnymi kierunkami studiów.

Zapisy prowadzone są w sekretariatach poszczególnych Instytutów zgodnie ze stosownym Zarządzeniem Nr 73/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 04 września 2017 r. w sprawie organizacji i realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych dla obcokrajowców studiujących w PWSW.

 

 

 

Uwaga kandydaci na studia wyższe!

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PWSW informuje, iż wypełniając formularz zgłoszeniowy należy uzupełnić punkt dotyczący wyboru języka obcego. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą zaplanować lektorat języka obcego dla I roku studiów.

 

SPNJO prowadzi zajęcia:

z j. angielskiego

z j. niemieckiego

z j. rosyjskiego

z j. ukraińskiego 

 

Właściwe zapisy na obowiązkowy lektorat odbędą się w pierwszym tygodniu października 2017 na pierwszych zajęciach z języka obcego.