Dokumenty

Rekrutacja rusza od 1 czerwca 2018 roku.

 

Dokumenty dla cudzoziemców, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Osoby, które chcą  studiować  na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowane na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:

 1. a)     podanie na obowiązującym w uczelni formularzu,
 2. b)     świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej,
 3. c)     certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  przy­gotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 4. d)     polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypad­ków na okres kształcenia w Polsce, albo  dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształ­cenia,e)     2 fotografie (format 37×52 mm),
 5. f)      poświadczoną kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 6. g)     poświadczoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),
 7. h)     dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

 

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów w PWSW wynosi 80 zł.

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach innych niż obywatele polscy – wymagane dokumenty:

 1. a) podanie na obowiązującym w uczelni formularzu, wydrukowanym w systemie elektronicznej rekrutacji dokonanej poprzez stronę internetową PWSW,
 2. b) świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej,
 3. c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku,
 4. d) certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 5. e) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 6. f) 2 fotografie (format 37×52 mm),
 7. g) poświadczona kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),
 8. h) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

 

Opłaty za studia dla cudzoziemców przyjętych na zasadach odpłatności:

w roku akademickim 2018/2019 opłata za semestr studiów wynosi 3500 zł.